1. نرم افزار منابع انسانی
  2. Blog

جبران خدمات

چیستی جبران خدمات

جبران خدمات حوزه ایی جذاب و در عین حال بسرعت متغییر در حوزه مدیریت منابع انسانی است. امروزه یکی از وظایف عمده مدیران منابع انسانی طراحی، ترمیم و اجرای سامانه حقوق دستمزد و مزایا( در کل جبران خدمات) برای کارکنان است. اصولا هدف مدیریت راهبردی منابع انسانی، جذب، نگهداری و رشد نیروی انسانی مزیت ساز برای سازمان است؛ در این راه تنظیم و طراحی راهبرد و نظام جبران خدمات مناسب یکی از عوامل بسیار مهم خواهد بود.

جبران خدمات مفهوم گسترده ایی است که فرآیند طراحی نظام حقوق و دستمزد، نظام های پاداش، طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و نیز تنظیم جداول حقوق و دستمزد را پوشش می دهد. و مقوله مهمی است که دررفتار اقتصادی واجتماعی و تصمیمات کارکنان از جمله ماندن و یا ترک شغل موثر خواهد بود.جبران خدمات یا پاداش مطابق گفته آرمسترانگ عبارت است از اینکه چگونه افرادبا توجه به میزان ارزششان برای سازمان مورد تشویق قرار می گیرند. چنین تشویقی با پاداشهای مالی و غیر مالی همراه است. وبه عبارت دیگر نظام جبران خدمات صرفا حقوق و مزایا نیست و می تواند تمام جنبه های کیفیت زندگی کاری(QWL) را شامل می شود.

هزینه جبران خدمات

محققان مديريت منابع انساني و متخصصان اين حوزه بر اين باورند كه جبران خدمات مهم ترين متغير در روابط استخدامي بين كارفرما و كارگر بوده و از سويي، هزينه برترين مسئله براي شرکتها و سازمان هاست. نتيجه تحقيقات انجام شده نشان داده است كه هزينه جبران خدمات و مزايا، سنگين ترين هزينه سازمان هاست؛ به طوري كه كمابيش 70 درصد مخارج سازمان براي آن صرف، مي شود. مهم ترين و چالش انگيزترين حوزه جبران خدمات و مزايا، جبران خدمات نقدي است .كمابيش 70 درصد بسته جبران خدمات را جبران خدمات نقدي تشكيل مي دهد .

جبران خدمات نقدي شامل پرداخت ثابت و پرداخت متغير يا مبتني بر عملكرد مي شود كه خود دربردارنده مشوق ها ی كوتاه مدت و بلندمدت بوده و تأمين كننده نيازهاي مالي كاركنان است .در حاليكه رشد پرداخت مبتني بر عملكرد روز به روز افزايش مي يابد. ميزان اثربخشي آن همواره جاي سؤال بوده است. براي نمونه، آمارهاي مؤسسه گالوپ نشان مي دهد كه ميليون ها كارگر غيربهره ور و نامتعهد در سراسر جهان در سيستم هاي پرداخت مبتني بر عملكرد وجود دارند كه هزينه هاي زيادي را بر اقتصاد آنها تحميل مي كنند. براي نمونه، محققان اين هزينه ها را در فرانسه100  ميليارد يورو، در انگلستان64 ميليارد دلار، در سنگاپور حدود 6 ميليارد دلار و در آمريكا350  ميليارد دلار برآورد كرده اند .

منابع

مؤسسه آمار كار ايالات متحده،2007- گرهارت و رينز،2003- ميلكوويچ و نيومن،2008- پارك و استرمن،2012- رزالي،2005 –میر سپاسی، 1391

DNN