1. نرم افزار منابع انسانی
 2. OrgRegister
ویرایش دوره ها
  نوع دوره
  عنوان دوره
  سطح دوره
  مدت زمان دوره
  نام آموزشگاه

  سال
  ماه
  آپلود مدارک
  نوع مقدار نمره

  نمره عددی

  نمره به صورت درجه

  توضیحات
  DNN