1. کارچارت

کارچارت
نرم افزار سرمایه انسانی مبتنی بر هوش مصنوعی و استاندارد 30400

DNN