1. نرم افزار منابع انسانی
  2. Blog

تامین اجتماعی و 6 مورد از حمایت‌هایش

6 موردی که تامین اجتماعی شامل آنها می شود

  • تامین اجتماعی و حوادث و بیمارى ها
  • تامین اجتماعی و باردارى
  • تامین اجتماعی و غرامت دستمزد
  • تامین اجتماعی ازکارافتادگى
  • تامین اجتماعی بازنشستگى
  • تامین اجتماعی و مرگ

تبصره 1-  مشمولین این قانون از کمکهاى ازدواج و عائلـه منـدى طبـق مقـررات مربوط برخوردار خواهند شد

تبصره 2- ملاك تشخیص سن براى برخوردارى از مزایاى قانون تـامین اجتمـاعى، شناسنامهاى است که در بدو بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعى ارائه شـده یـا میشود و هرگونه تغییراتى که پس از آن در شناسنامه به عمل آید براى سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود . افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.

ماده 4. مشمولین این قانون از تامین اجتماعی عبارتند از :

  • افرادى که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار مىکنند.
  • سازمان تامین اجتماعى مکلف است با استفاده از مقررات عام قـانون تامین اجتماعى صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیارى در برابر تمام یـا قسمتى از مزایاى قانون تأمین اجتماعى بیمه نماید. چگونگى انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایاى مربوط به موجب آیین نامهاى خواهد بود که بـه تصـویب 4 هیئت دولت خواهد رسید.

تبصره 1- بیمه شده مختار است که سطح درآمد ماهانه خود را که مبناى پرداخـت حق بیمه قرار مىگیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونى انتخاب نماید .

  • دریافت کنندگان مستمرىهاى بازنشستگى، ازکارافتادگى و فوت.

 تبصره 1- مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و مسـتخدمین مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوى از انحاء از موارد مذکور در ماده 3 این قانون بهره مند مى باشند، در سایر مواردى که قوانین خاص براى آنها وجود ندارد طبق آیین نامه اى که به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعى و تأییـد سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسـید تـابع  مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره 2- مشمولین قانون استخدام نیروهاى مسـلح و افزارمنـدان مشـمول قـانون تعاون و بیمه بازنشستگى افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بـوده و تـابع  قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.(تبصره 3 و4 ملغی شده اند)

تبصره 5- در مواردى که کارفرمایـان موضـوع بنـد ( 4 )مـاده ( 2 ) قـانون تـامین اجتماعى مصوب 3/ 4/ 1354اشخاص حقیقى باشند و همچنین مدیران اشـخاص  حقوقى غیردولتى می توانند با پرداخت حق بیمه سـهم بیمـه شـده و کارفرمـا بـه ترتیب مقرر در ماده (28 ) قانون مذکور و اصلاحات بعدى آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین نامه اجرایى این تبصـره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه هاى معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعى به تصویب هیئت وزیران خواهد رسـید . (بـه موجـب اصلاحى مورخ 25/ 1 /87 مجلس و 87/4/8 مجمع تشخیص مصلحت این تبصـره الحاق شده است.

(بند 4 ماده2: کار فرما شخصی حقیقى یا حقوقى است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار مىکند. کلیه کسانى که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هسـتند نماینده کارفرما محسوب مى شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتى است کـه نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده مى گیرند.)

(ماده 28 منبع درآمد سازمان را تشریح می کند. در شماره های بعدی به تفصیل توضیح خواهیم داد.)

در پاسخ به dispalynameReplay

1399/12/24

تست نظر

در پاسخ به رضا ابتکارجو

1399/12/24

پاسخ
DNN