1. نرم افزار منابع انسانی
  2. Blog

برند کارفرما

برندسـازي كارفرمـا، بـه مثابـه ي راهبـرد بلندمدت براي مديريت آگاهي و ادراك كاركنان بالفعل و بالقوه و ذينفعان تعريف شده است كـه شامل تجارب مستقيم و غيرمستقيم ارتباط با سازمان مي شود. لازم است سازمانهـا همـان گونـه كـه براي محصول خود برندسازي مي نمايند، براي برندسازي خود به عنوان كارفرما نيز سـرمايه گـذاري نمايند؛ زيرا، كاركنان، مشتريان داخلي سازمان هستند . امروزه، برنـد كارفرمـاي مـؤثر بـراي مزيـت رقابتي ضروري است. برندسازي كارفرما، فرايند شناسايي و ايجاد پيام برنـد سـازمان، بـا اسـتفاده از اصول سنتي بازاريابي براي دستيابي به موقعيت يك كارفرمـاي برتـر بـراي انتخـاب شـدن اسـت . اصطلاح برند كارفرمـا، نخستين بار توسط امبلر و بارو به كارگرفتـه شـد. آنهـا برنـد كارفرمـا را مجموعـه اي از مزيـتهـاي كاركردي، اقتصادي و روانشناختي كه به وسيله ي استخدام تأمين ميشود و توسط سازمان كارفرما شناسايي ميشود، معرفي نمودند.

برند كارفرما، به عنوان يك راهبرد تعريف ميشود كه سازمان با استفاده از آن برند خود را به عنوان كارفرما، با هدف اطمينان از جلب متقاضيان شايـسته و حفـظ اسـتعدادهاي درون سازماني، در مقابل رقبايش، متمايز سازد. نمونه اي از اهداف برند كارفرما عبارتند از:

· افزايش جذابيت براي استعدادها در آينده

· ايجاد همسويي كاركنان با ارزشهاي سازمان

· برجسته نمودن نقش و اهميت كاركنان در مأموريتها

· تشويق به تسهيم و خودشناسي، رضايت/تعلق نسبت به شغل

· توجه به برابري در پرداخت و شرايط كار

برند کارفرما را می توان، ویژگی‌های یک سازمان (در نقش کارفرما) در ذهن کارکنان داخلی و متقاضیان کار در بازار کار درباره آن سازمان دانست. برند مثبت یک سازمان نشان دهنده ویژگی‌هایی است که آن سازمان را در ذهن کارکنان و متقاضیان کار دارای ویژگی‌هایی می‌ سازد که آن را به عنوان محیطی مناسب برای کار کردن تعیین می کند.

برندینگ کارفرما به عنوان زیربنای ساخت یک استراتژی موثر در روند کارمندیابی محسوب می‌گردد که می‌تواند تفاوت‌های چشمگیری برای پیروزی در نبرد جذب نیروهای ماهر و با استعداد ایجاد نماید.

در حال حاضر اهمیت برندینگ کارفرما دو چندان شده است. چالش های موجود در جذب استعدادها، به خصوص آن‌هایی که در زمینه‌های مهندسی نرم افزار، نمایندگان فروش، فعالان عرصه‌ی بهداشت و درمان و مدیران عالی که از مهارت و دانش فراوانی برخوردارند، باعث شده است که اهمیت این موضوع افزایش یابد.

كليد جذب، نگاهداشت و ايجاد تعلـق در كاركنـان، اسـتفاده ي خلاقانـه و كـل گرايانـه ي آن چيزي است كه كسب وكار به آن معتقد است و آن را در برند كارفرماي خود بازتاب ميدهد. بدين ترتيب، افراد مناسب با مهارتهاي مناسب در مشاغل مناسب تأمين و حفظ ميشـوند. هنگـامي كـه روابط كاركنان برپايه ي اعتمادي كه منجربه ايجاد تعلق به سازمان است شكل ميگيرد، در نهايت سازمان برمبناي راهبردهاي خود عمل ميكند و تعهد خود را به مشتريان انجام مي دهد و تمام اين ها از درون سازمان شكل ميگيرد. يك برند، فقط هنگامي ميتواند به مـشتريان خـود در بيـرون از سازمان متعهد باشد كه پيش از آن به تعهدي كه به كاركنان درون سازمان داده اسـت عمـل كـرده باشد و بر اساس باورهاي دروني ساخته شده باشد . در اين صـورت، رهبـران كـسب وكـار بـه تعهـد خود به كاركنان عمل مي كنند و كاركنان نيز به تعهدي كه به مشتريان دا رند عمل مي نمايند.

همچنین با در نظر گرفتن توسعه ی روزافزون شبکه های اجتماعی چه بخواهید و چه نخواهید برند کارفرمایی شما در معرض دید همگان قرار دارد و اگر شما برند خود را تعریف نکنید، دیگران این کار را برای شما و بر خلاف میلتان انجام خواهند داد.

  یک برند کارفرمای قدرتمند، مزایای متعددی در بردارد، زیرا:

1- باعث کاهش هزینه‌های کارمندیابی می شود

2-  شما را از رقبایتان متمایز می‌کند

3- میزان حفظ کارکنان را بهبود می‌بخشد.

گامهای عملی که در صورت اجرا باعث ارتقای برند شرکت در میان کارکنان و متقاضیان می‌گردد:

 توسعه استراتژی برند

 مراقبت از شهرت خود

 هم راستا کردن مشتری و برند کارفرما

 ایجاد یک هویت بصری برای برند

 واقعی نگه داشتن برند خود

 پذیرای رسانه‌های اجتماعی و موبایل بودن

 به حداکثر رساندن سیستم ردیابی متقاضی

 تبدیل کارکنان به سفیران برند.

DNN