1. نرم افزار منابع انسانی
  2. Public-Org-Detail
بستنی حاجی بابا
2/87
0 دنبال کننده

تاسیس:1402

تعداد کارکنان:

وب سایت:

صنعت کاری:

مزیت های سازمان

درباره ما

چشم انداز

مأموریت

DNN